Rozšiřovací školení:

Při zahájení jsou řidiči na učebně školitelem seznámeni s osnovou školení, je provedena prezentace s podpisy řidičů. Probíhá výuka se zaměřením na konstrukční část vozíků. Výuka je prováděna výkladem a promítáním na zpětném projektoru. Na závěr teoretického školení provede školitel přezkoušení formou testů – postupový test do praktické části školení.

Na pracovištích jednotlivých řidičů proběhne praktický výcvik zaměřený na seznámení s novým vozíkem podle návodu výrobce, provedou se jednotlivé úkony při jízdě a manipulaci s materiálem. Po dosažení potřebné zručnosti je praktický výcvik ukončen, řidič jej potvrdí svým podpisem v Průkazu praktického zácviku.

Na závěr rozšiřovacího školení zadá zkušební komisař řidičům zkušební testy. Řidiči, kteří složí písemnou zkoušku odchází na praktickou zkoušku, kde předvedou zkušebnímu komisaři praktické dovednosti. Po splnění teoretické i praktické zkoušky vydá komisař nové řidičské průkazy řidičům, vystaví protokoly a vyzve školitele k podpisu protokolů. Ten podepíše a rozšiřovací školení je ukončeno.