Technické kontroly (TK):

Kontrolní technik se dostaví na smluvené místo majitele – provozovatele vozíku, seznámí provozovatele s průběhem kontroly, převezme od něj doklady k vozíku a provede technickou kontrolu dle osnovy provádění technických kontrol. Pokud vozík vyhoví předepsaným požadavkům, vylepí kontrolní technik známku TK s uvedením doby platnosti TK. Pokud vozík nevyhoví, známku nevylepí. Kontrolní technik ústně seznámí provozovatele s výsledkem TK. Po provedené TK zhotoví kontrolní technik očíslovaný protokol TK a předá jej proti podpisu provozovateli. Kopie protokolu je založena u kontrolního technika. Pokud vozík nevyhoví, majitel vozíku provede opravy dle protokolu a pozve kontrolního technika na provedení opakované TK. Pokud jsou závady odstraněny, vylepí kontrolní technik známku TK a předá provozovateli proti podpisu nový očíslovaný protokol s uvedením doby platnosti TK. Kopie protokolu o TK je opět uložena u kontrolního technika.