Základní školení:

Při zahájení jsou řidiči na učebně školitelem seznámeni s osnovou školení, je provedena prezentace s podpisy uchazečů o řidičský průkaz. Probíhá výuka nauky o provozu, konstrukci MV, bezpečnosti práce, pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy. Výuka je prováděna výkladem, promítáním na zpětném projektoru, pomocí videokazet. Na závěr teoretického školení provede školitel přezkoušení formou testů – postupový test do praktické části školení.

Na pracovištích jednotlivých řidičů proběhne praktický výcvik zaměřený na seznámení s  vozíkem podle návodu výrobce, provedou se jednotlivé úkony při jízdě a manipulaci s materiálem. Po dosažení potřebné zručnosti školitel praktický výcvik ukončí a řidič jej potvrdí svým podpisem v Průkazu praktického zácviku.

Na závěr základního školení zadá zkušební komisař řidičům zkušební testy. Řidiči, kteří složí písemnou zkoušku odchází na praktickou zkoušku, kde předvedou zkušebnímu komisaři praktické dovednosti. Po splnění teoretické i praktické zkoušky vydá komisař řidičské průkazy řidičům, vystaví protokoly a vyzve školitele k podpisu protokolů. Ten podepíše a základní školení je ukončeno.